Home » Links

Greetings from Clan Mac Neil in Canada – Beannachdan o Chlann ‘Ic Néil ann an Canada

We give our hand in friendship and support to all people of good will who would like to link to us, and who likewise would be willing to link us to their own website. / Tha sinn a’ togail làimh càirdeil agus taic dhan fheadhainn uile aig a bheil gean math agus a thogras cuir ceangal dhuinn, agus cuideachd, a bhith deònach a chur sinn air an làrach-lin aca-fhéin.

Please support these sites – Cuiribh taic ris na larachan-lin seo

Facebook Pages for Clan MacNeil in Canada

Facebook Page run by Vince MacNeil

Facebook Page by the Clan MacNeil Community

Clan Macneil USA

Clans And Scottish Societies Of Canada – CASSOC

Clan MacNeil in Atlantic Canada

Office of Gaelic Affairs, Nova Scotia

Gaelic Council, Nova Scotia

Highland Village Cape Breton

The Androchaid

Atlantic Gaelic Academy

Canadian Celtic Arts Association

The Isle of Barra

The Great Scottish Clans

The Voice of Uist